Український демократичний барометр-2011. Аналітичний звіт

Проект «Український демократичний барометр», що був започат-
кований 2009 року, спрямований на систематичну, на основі виді-
лених критеріїв та із залученням провідних фахівців оцінку стану
демократії в Україні загалом та її окремих складових.

Основний метод виконання проекту — метод експертних оцінок.
Групи, що складаються з відомих фахівців, на підставі детальної ме-
тодології оцінюють головні тренди розвитку у чотирьох ключових
сферах: демократичні інституції та демократичний процес; законо-
давство; захист та дотримання прав людини; медіа.
У кожній зі сфер експерти виділяють ключові події, що сталися за
рік, які оцінюються за 5-бальною системою з точки зору того, на-
скільки розвиток ситуації у країні наближається (чи віддаляється)
до розвиненої консолідованої демократії. Рейтингова оцінка 5,00 ви-
ражає оптимальний стан якості демократії за стандартами та порів-
няльними критеріями, що застосовуються в Європейському Союзі і
Раді Європи в сфері стабільності інституцій, політичної демократії,
прав і свобод людини.